ഫാക്ടറി ടൂർ

എക്സിബിഷൻ ഹാൾ

ലേബൽ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ

ബോക്സ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ

ബോക്സ് വർക്ക് ഷോപ്പ്

ലേബൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

ലേബൽ പാക്കേജിംഗ്